Regulamin i Polityka Prywatności

 

Regulamin

Ogólne: 

 1. Do CamCast przyjmujemy dzieci i młodzież do 18 r.ż. Każde dziecko może przystąpić do Bazy Twarzy, ponieważ nie mamy określonych wytycznych dot. wyglądu / osobowości.  
 2. Warunkiem dołączenia do CamCast jest uzupełnienie danych formularza oraz akceptacja i wyrażenie zgód przez Rodzica/Opiekuna prawnego.  
 3. CamCast zastrzega sobie prawo do anulowania formularza i niezaakceptowania zgłoszenia, jeżeli treści podane w formularzu wskazują na założone nieprawdziwe konto lub jeżeli przesłane zdjęcia i/lub materiały wideo są nieestetyczne, nie są zgodne z wytycznymi przedstawionymi na stronie CamCast, przedstawiają nieodpowiednie treści. 
 4. Wypełnienie formularza nie skutkuje podpisaniem umowy z CamCast. 
 5. CamCast zajmuje się współpracą z agencjami castingowymi i tworzy Bazę Twarzy dostępną tylko i wyłącznie dla podmiotów związanych umową z CamCast. 
 6. Baza Twarzy nie jest publikowana na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych, tym samym nie jest dostępna publicznie dla ogółu. 
 7. CamCast zobowiązuje się do precyzyjnej prezentacji wizerunków w Bazie Twarzy dla podmiotów współpracujących z CamCast.  
 8. CamCast nie jest agencją castingową lecz jest pośrednikiem agencyjnym dla podmiotów poszukujących nowych twarzy i zajmujących się działalnością castingową/reklamową.  
 9. CamCast nie jest organizatorem castingów i nie zajmuje się wyszukiwaniem tego typu wydarzeń.  
 10. CamCast nie daje gwarancji otrzymania zgłoszeń na uczestnictwo w castingach, produkcjach, reklamach, sesjach.  
 11. CamCast umożliwia połączenie CamCast z obozami Camport. Oferuje możliwość udziału w dodatkowych zajęciach warsztatowych, mających na celu zdobycie pierwszych doświadczeń, zrobienia porfolio foto i wideo, podczas wykupionego obozu Camport (od 7 r.ż.). Podczas zapisu na jakikolwiek obóz odbywający się w ośrodku Viva w Jantarze, jest możliwość zaznaczenia opcji dołączenia do CamCast.  
 12. CamCast zobowiązuje się do pośredniczenia w zawieraniu umów z agencjami i innymi współpracującymi podmiotami.  
 13. W przypadku podjęcia współpracy Uczestnika z agencją i udziału w produkcji, CamCast w umowie zastrzega sobie prawo reprezentowania Uczestnika na wyłączność.  
 14. Udział w CamCast jest całkowicie bezpłatny, nie jest pobierana żadna opłata wpisowa czy abonamentowa.  
 15. Po podpisaniu umowy zawartej za pośrednictwem CamCast i realizacji zlecenia przez Uczestnika, CamCast pobiera prowizję. Kwota w umowie, będzie kwotą wynagrodzenia za zlecenie po odjęciu prowizji CamCast.  
 16. CamCast i podmiot zlecający nie opłaca kosztów związanych z udziałem w castingu/ zleceniu (podróż, przygotowania, dieta) chyba, że dany zleceniodawca określi inaczej.  
 17. CamCast nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają z działania siły wyższej.  
 18. CamCast zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze współpracy bez podania uzasadnienia, jednak jest zobowiązany poinformować o tym fakcie drogą mailową. 
 19. CamCast zabrania kopiowania, powielania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania całości lub fragmentów serwisu. 

Uczestnictwo: 

 1. CamCast nie wymaga przesyłania profesjonalnych zdjęć i materiałów i wiedo. Wymogiem jest przesłanie 5 zdjęć (portret, profil, cała sylwetka, codzienne i w ruchu). Materiał wideo nie jest obowiązkowy. 
 2. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, iż posiada prawa do materiałów w postaci zdjęć i nagrań wideo, przesyłanych do CamCast, a także udziela licencji, która jest bezpłatna, na korzystanie z praw autorskich na potrzeby udziału w CamCast i dalszych procesów castingów oraz podejmowania współpracy przy zleceniu. 
 3. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do informowania CamCast o zmianach danych, które występują w formularzu, zwłaszcza zmian wizerunku i przesłania aktualnych materiałów foto i wideo.  
 4. Po otrzymaniu informacji o castingu Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do potwierdzenia udziału lub rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 24h od momentu otrzymania informacji. 
 5. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika po otrzymaniu i zaakceptowaniu zlecenia zobowiązuje się do wykonywania zapisów umowy danego zlecenia (próby, przymiarki, spotkania, sesje, nagrywki, plany zdjęciowe i inne wydarzenia w zależności od otrzymanego zlecenia). 
 6. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika po potwierdzeniu udziału w castingu, jest zobowiązany do wysłania materiałów (które są jego własnością i posiada zgodę na ich rozpowszechnianie) niezbędnych do celów castingowych wg otrzymanych od agencji wytycznych, a także do wyrażenia zgody dla agencji na korzystanie z tych materiałów i ich rozpowszechnienie w celach castingowych. 
 7. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika po przyjęciu zlecenia jest zobowiązany do podpisania umowy z CamCast, jako pośrednikiem danej agencji oraz zaakceptowaniu i zastosowaniu się do wszystkich zapisów w niej obowiązujących. Zapisy umowy będą różniły się w zależności od typu zlecenia i wymogów agencji. 
 8. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się dowieźć uczestnika na miejsce odbywania się castingu. 
 9. Rodzic/ Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez CamCast lub podmioty współpracujące, wynikające z nienależytego wykonania /niewykonania przez Uczestnika umów zlecenia zawieranych z CamCast i agencjami.  Polityka Prywatności 

§ 1 

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji jest CamCast Camport Anna Madajska z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 141/86, 90-536, NIP 947-19-61-726. 

§ 2 

 1. Wszystkie dane i materiały przesłane w formularzu zgłoszeniowym są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów prezentowania wizerunków dla celów wyszukiwania odtwórców ról w obsadzie produkcji filmowych, telewizyjnych lub multimedialnych, współpracującym z CamCast agencjom, kontaktu mailowego i/lub telefonicznego niezbędnego do informowania i zaproszenia na udział w castingu bądź realizacji zlecenia, zawierania umów agencyjnych. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 2. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo i możliwość zmiany danych, ich poprawy oraz cofnięcia zgód, poprzez kontakt mailowy z CamCast. 
 3. Gromadzone dane to wszystkie dane do uzupełnienia zawarte w formularzu plus zdjęcia i nagrania wideo. 
 4. Korzystanie z formularza jest dobrowolne, niemniej bez podania danych wskazanych w formularzu nie jest możliwa realizacja usług świadczonych przez CamCast. Profil nie będzie dostępny dla podmiotów współpracujących, brak możliwości skierowania na casting lub niemożność zawarcia umowy z podmiotami współpracującymi, celem udziału w produkcjach filmowych, telewizyjnych, reklamowych, multimedialnych.  
 5. W przypadku otrzymania zlecenia dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów na uczestnictwo w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub multimedialnych. 
 6. W przypadku wypełniania formularza przez dziecko, niezbędne jest, aby wszystkie zgody zostały potwierdzone przez Rodzica/Opiekuna prawnego. 
 7. Wszelkie dane osobowe oraz materiały foto i wideo, które Użytkownik wprowadzi do formularza, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. 
 8. Dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji będą przetwarzane bezterminowo, przy czym wyrażone przez Rodzica/Opiekuna prawnego zgody mogą być cofnięte w dowolnym momencie, co skutkować będzie niezwłocznym usunięciem Państwa danych osobowych z baz danych prowadzonych przez CamCast. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

§ 3 

Dane nie są upubliczniane na stronie i nie są ogólnodostępne. Dostęp do nich ma tylko CamCast i agencje i inne podmioty współpracujące z CamCast , którzy to na podstawie umów agencyjnych otrzymują indywidualny dostęp do Bazy Twarzy: firmy producenckie, telewizyjne, reklamowe, eventowe, studia fotograficzne, reżyserzy, firmy zajmujące się modą, prasą, a także podmioty świadczące usługi hostingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu CamCast, podmioty obsługujące call-center. 

§ 4 

Camport stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

§ 5 

 1. Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z CamCast w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych. Użytkownik nie ma możliwości rejestracji lub zawarcia w jego ramach umowy agencyjnej w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 6 

 1. CamCast Camport wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny CamCast Camport. 
 2. CamCast Camport przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: 
 3. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 4. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Portalu; 
 5. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i CamCast Camport na innych stronach internetowych, 
 6. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia CamCast Camport przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu

§ 7 

 1. CamCast Camport informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 2. CamCast Camport wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez CamCast Camport poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

§ 8 

CamCast Camport informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. 

§ 9 

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”. 
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach. 
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. 
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . 
 § 10 
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez CamCast Camport Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: camcast@camport.pl