camport - twoja przystań

Ogólne Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I. Definicje
W niniejszych Ogólnych warunkach uczestnictwa, zwanych dalej „OWU” pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Camport” -  organizator wypoczynku proponowanego w ramach Serwisu;
 2. Klient” - użytkownika Serwisu, który zawarł z Camport Umowę o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w OWU oraz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną lub jest w trakcie procesu zawierania Umowy;
 3. Uczestnik Wypoczynku” – niepełnoletnia osoba fizyczna w wieku powyżej lat 6;
 4. Umowa” - umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Camport a Klientem;
 5. Wypoczynek” – wypoczynek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.);
 6. Serwis” - serwis internetowy dostępny pod adresem www.camport.pl oraz jego podstrony;
 7. Ustawa” - ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211).
 8. Karta kwalifikacyjna” – udostępniany w Serwisie formularz, którego wzór ustanowiony został w oparciu o art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r.

II. Informacja ogólne
 1. Prawa i obowiązki  Klienta określają niniejsze OWU. .
 2. Organizatorem Wypoczynków proponowanych w ramach Serwisu jest Anna Gościniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Camport Anna Gościniak.
 3. Dane organizatora turystyki: Anna Gościniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Camport Anna Gościniak w Łodzi (90 – 536) przy ul. Gdańska, nr 141, lok. 86, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 100946719, NIP: 9471961726; e-mail: support@camport.pl, tel.: 792-777-771.
 4. Anna Gościniak jako organizator turystyki:
  1. wpisana jest do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 336;
  2. ujawniona jest w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 8820.
 5. Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Camport a Klientem usługi turystyczne świadczone są na rzecz Uczestnika Wypoczynku. Klientem może być wyłącznie rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Wypoczynku.
 6. Camport zgłasza każdorazowo zamiar zorganizowania Wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


III. Zawarcie Umowy
 1. Propozycje Wypoczynków i inne informacje podane w Serwisie Camport dostępnym pod adresem www.camport.pl stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta propozycji zawarcia Umowy przez Camport i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonanie rezerwacji oznacza, że Klient zgadza się na warunki i postanowienia Umowy. Przekazanie rezerwacji następuje w ramach funkcjonalności konta Klienta w Serwisie i jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy z Camport.
 3. Udział Uczestnika Wypoczynku w Wypoczynku wymaga podania informacji dotyczących Uczestnika Wypoczynku poprzez wypełnienie Karty kwalifikacyjnej dostępnej w Serwisie, a następnie przesłanie jej Camport. W przypadku, gdy informacje zostaną podane w sposób nieprawidłowy lub niepełny, Klient zobowiązany jest do ich uzupełnienia zgodnie ze wskazówkami Camport w terminie określonym przez Camport.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakwalifikowania Uczestnika Wypoczynku na Wypoczynek w oparciu o dostarczoną przez Klienta Kartę kwalifikacyjną, co zostaje potwierdzone oświadczeniem woli złożonym przez Camport w formie dokumentowej.
 5. Klient zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w wysokości 30 % ceny Wypoczynku. Zaliczka powinna być wpłacona w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, na rachunek bankowy Camport prowadzony przez mBank S.A. o nr  86 1140 2004 0000 3002 8433 1617.
 6. Brak wpłaty zaliczki w terminie określonym w ust. 5 powyżej uprawnia Camport do rozwiązania Umowy z Klientem, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty zaliczki.
 7. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Camport w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

IV. Cena i warunki jej płatności
 1.  Cena Wypoczynku podana jest w PLN (polski złoty).
 2. Podana cena Wypoczynku obejmuje podatek od towarów i usług.
 3. Pozostała do zapłaty część ceny Wypoczynku powinna być wpłacona jednorazowo lub w ratach w terminie uzgodnionym z Camport, najpóźniej jednak w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia Wypoczynku na rachunek bankowy Camport określony w pkt. III ust. 5 OWU.
 4. Dniem zapłaty ceny jest dzień uznania rachunku bankowego Camport.
 5. Brak wpłat na poczet pozostałej do zapłaty części ceny w terminie określonym w ust. 3 powyżej uprawnia Camport do rozwiązania Umowy zawartej z Klientem, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty.

V. Podwyższenie ceny Wypoczynku
 1. Cena ustalona w Umowie może być podwyższona, jeżeli konieczność jej podwyższenia jest następstwem jednej z następujących okoliczności:
  1. wzrost ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
  2. wzrost wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych;
  3. wzrost kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
 2. Podwyższenie ceny będzie skuteczne w stosunku do Klienta wyłącznie w przypadku udokumentowania przez Camport wpływu jednej z wymienionych powyżej okoliczności na jej podwyższenie i doręczenia Klientowi pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia Wypoczynku.
 3. Uczestnik ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku obniżenia ceny, Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi rzeczywiste koszty obsługi.

VI. Świadczenia i ich zmiana
 1. Camport jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową.
 2. Program Wypoczynku i inne usługi wliczone w cenę Wypoczynku wskazane są w ramach propozycji Wypoczynków prezentowanych w ramach Serwisu.
 3. Przed zawarciem Umowy Camport zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie informacji zamieszczonych w Serwisie.
 4. Klient może zgłaszać wymagania specjalne, które po wyrażeniu zgody przez Camport staną się częścią Umowy. W zależności od charakteru, zgłaszane wymagania specjalne mogą być odpłatne lub nieodpłatne, o czym Klient zostanie poinformowany po zgłoszeniu wymagań specjalnych.
 5. Camport przed rozpoczęciem Wypoczynku może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy poprzez stosowne powiadomienie Klienta utrwalone na trwałym nośniku, jeżeli zmiana jest nieznaczna.
 6. Gdyby po zawarciu Umowy nastąpiły nieprzewidziane przez Camport odstępstwa lub zmiany programu Wypoczynku w stosunku do informacji zawartych w Umowie, Klient zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem Wypoczynku. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Camport informacji w tym zakresie poinformować Camport, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.
 7. Zmiana kadry Wypoczynku dokonana z przyczyn niezależnych od Camport, w tym kierownika Wypoczynku lub wychowawców, nie stanowi zmiany istotnych warunków Umowy.
 8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta lub Uczestnika Wypoczynku w trakcie trwania danego Wypoczynku Camport nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, wówczas Camport wykona w ramach tego Wypoczynku, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
 9. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym ust. 8 powyżej, jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy turystycznej, Klient może żądać obniżenia ustalonej ceny i zwrotu jej odpowiedniej części.

VII. Uczestnik Wypoczynku
 1. Program Wypoczynku realizowany jest zgodnie z preferencjami i umiejętnościami Uczestników Wypoczynku, w tym w szczególności z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
 2.  Uczestnik Wypoczynku zobowiązany jest do:
  1. posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej);
  2. przestrzegania w trakcie trwania Wypoczynku przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;
  3. przestrzegania regulaminu Wypoczynku (znajdującego się w panelu Klienta w plikach do pobrania) oraz stosowania się do zaleceń, instrukcji i wskazówek kierownika Wypoczynku, wychowawców lub osób realizujących usługi objęte programem Wypoczynku;
  4. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy p. poż., BHP, ciszy nocnej lub korzystania z kąpieliska),
  5. dbania o czystość w zajmowanym pokoju.
 3. Uczestnik Wypoczynku nie może w szczególności:
  1. posiadać lub spożywać tytoniu lub wyrobów tytoniowych, w tym papierosów;
  2. posiadać lub używać środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych (np. dopalacze lub narkotyki);
  3. posiadać lub spożywać piwa bezalkoholowego i napojów energetyzujących;
  4. posiadać lub spożywać napojów alkoholowych;
  5. samowolnie oddalać się od grupy innych Uczestników Wypoczynku i wychowawców.
 4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika Wypoczynku obowiązków lub zakazów określonych w ust. 2 i 3 powyżej, Camport ma prawo do natychmiastowego wydalenia Uczestnika Wypoczynku z Wypoczynku. W takim przypadku Klient bądź drugi rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest do odebrania na swój koszt Uczestnika Wypoczynku w ciągu 48 godzin od chwili poinformowania go o tym. W przypadku nieodebrania Uczestnika Wypoczynku w tym terminie, koszty transportu i opieki w trakcie transportu do miejsca jego zamieszkania ponoszą solidarnie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Camport nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika Wypoczynku podczas Wypoczynku, wyrządzonych zarówno Camport, jak i osobom trzecim, jeżeli Camport uczynił zadość obowiązkowi pieczy i nadzoru albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu pieczy i nadzoru przez Camport.
 6. W sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu Uczestnika Wypoczynku, Camport zapewni mu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielając pierwszej pomocy lub w razie potrzeby – wzywając pogotowie ratunkowe lub organizując transport do placówki medycznej. Camport jest uprawniony podjąć czynności w powyższym zakresie także w razie braku możliwości kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika Wypoczynku.
 7. W ramach Umowy, Camport sporządza fotorelacje lub wideorelacje z przebiegu Wypoczynku, która jest następnie udostępniana rodzicom lub opiekunom prawnym Uczestników Wypoczynku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie na podstronach Serwisu oraz w mediach społecznościowych, w tym na portalach Facebook, Instragram i Youtube, TIK TOK. Foto i wideo materiały promocyjne i marketingowe są udostępniane na wszelkich polach eksploatacji na social mediach (Facebook, Instragram, Tik Tok, You Tube), stronie internetowej, reklamach, telewizji, artykułach.

VIII. Transport
 1. W ramach Umowy, Camport zapewnia Uczestnikom Wypoczynku transport busem, autokarem lub pociągiem w obie strony, na trasie i w punktach zbiórek wskazanych w opisie danego Wypoczynku prezentowanym w ramach Serwisu w zakładce transport.
 2. Klient dokonuje wyboru miejsca zbiórki w momencie dokonywania rezerwacji Wypoczynku. Zmiana miejsca zbiórki może być dokonana najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Wypoczynku. Informacja o tym musi być przekazana na adres poczty elektronicznej support@camport.pl. O tym, czy zmiana Klienta zostanie zatwierdzona, Klient zostanie poinformowany przez Camport.
 3. Camport nie gwarantuje miejsca w środku transportu (autokarze/busie/pociągu) w przypadku samowolnej (niezaakceptowanej przez Camport) zmiany przez Klienta miejsca wsiadania Uczestnika Wypoczynku.
IX. Odwołanie Wypoczynku
 1. Camport zastrzega sobie prawo odwołania Wypoczynku najpóźniej w 10-tym dniu przed rozpoczęciem Wypoczynku z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń Uczestników Wypoczynku wymaganej do jej zorganizowania, wynoszącej 80% miejsc planowanych na dany Wypoczynek.
 2. Camport ma prawo odwołania Wypoczynku w każdym czasie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
 3. W przypadku odwołania Wypoczynku z przyczyny określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Camport zwróci Klientowi wszystkie wniesione świadczenia.

X. Rezygnacja z Wypoczynku
 1. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
 2. Odstąpienie od Umowy przez Klienta wymaga pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć bezpośrednio w biurze Camport lub pocztą listem poleconym na adres Camport.
 3. Klient w przypadku odstąpienia jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od Umowy, której wysokość będzie zależna od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od Umowy. Wysokość opłaty liczonej od osoby kształtuje się w sposób następujący:
  1. Do 50 dni przed dniem wyjazdu – 30% ceny Wypoczynku;
  2. Od 49 do 35 dni przed dniem wyjazdu – 40% ceny Wypoczynku;
  3. Od 34 do 20 dni przed dniem wyjazdu – 60% ceny Wypoczynku;
  4. Od  19 do 8 dni przed dniem wyjazdu – 80% ceny Wypoczynku;
  5. Od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 90 % ceny Wypoczynku;
  6. Na 3 lub mniej dni przed dniem wyjazdu – 100 % ceny Wypoczynku.
 4. W przypadku, gdy wpłacona przez Klienta kwota nie pokrywa wysokości opłaty za odstąpienie, Camport uprawniony jest do dochodzenia różnicy od Klienta. W uzasadnionych wypadkach opisanych w pkt. XI OWU Camport może zwolnić Klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za odstąpienie, o której mowa w ust. 3 powyżej w całości lub w części. Klient, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta Umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

XI. Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem z ważnej życiowej przyczyny („Parasol ochronny”)
 1. Klientowi w ramach ceny przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot całości uiszczonej ceny na wypadek rezygnacji z wyjazdu z ważnej życiowej przyczyny: nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, przez którą rozumie się wyłącznie krewnych w linii prostej oraz krewnych w linii bocznej drugiego stopnia względem Uczestnika Wypoczynku  („Parasol ochronny”).
 2. Parasol ochronny obejmuje wyłącznie nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia losowe, które muszą zostać udokumentowane.
 3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej Klient zobowiązany jest przedstawić odpowiednią dokumentację uzasadniającą przyczynę odstąpienia od Umowy. Jeżeli przekazana dokumentacja zawierać będzie dane osobowe Uczestnika Wypoczynku, w tym szczególności dane szczególnych kategorii (np. dane o stanie zdrowia), zgodę na ich przetwarzanie Klient może wyrazić tutaj.
 4. Decyzja o zwrocie całości uiszczonej ceny w ramach Parasola ochronnego pozostaje w uznaniu Camport. O zwrocie bądź odmowie zwrotu kwoty w ramach Parasola ochronnego Camport poinformuje Klienta w terminie 30 dni od daty przekazania Camport informacji o rezygnacji z imprezy turystycznej z ważnej życiowej przyczyny wraz ze stosowną dokumentacją, o której mowa w ust. 2.
 5. Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

XII. Odpowiedzialność Camport
 1. Camport zobowiązuje się zrealizować Umowę z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. W przypadku gdy którakolwiek z usług turystycznych objęta Umową nie jest wykonywana zgodnie z Umową bądź istotne elementy Umowy nie są wykonywane, stosuje się art. 48 Ustawy.
 3. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w przypadku gdy winę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ponosi Klient albo osoba trzecia niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, jeżeli nie można było tego przewidzieć ani uniknąć, albo zostało to spowodowane nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 4. Camport ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do trzykrotności całkowitej ceny Wypoczynku względem każdego Klienta lub Uczestnika Wypoczynku. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.XIII. Reklamacje
 1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji Wypoczynku, Klient lub Uczestnik Wypoczynku ma obowiązek poinformowania Camport o stwierdzonych niezgodnościach w trakcie realizacji imprezy turystycznej.
 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Klient może złożyć Camport reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia Wypoczynku. Reklamacja powinna być zgłoszona:
  1. pisemnie drogą pocztową na adres Camport wskazany w pkt. II ust. 3 OWU;
  2. z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w siedzibie Camport;
  3. telefonicznie pod numerami infolinii dostępnej na stronie www.camport.pl;
  4. z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.camport.pl.
 3. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie 30 dni od złożenia, a w razie złożenia reklamacji na ręce wychowawcy lub kierownika Wypoczynku w trakcie Wypoczynku w terminie 30 dni od zakończenia Wypoczynku.

XIV. Ustawowa gwarancja ubezpieczeniowa Camport
 1. Camport zgodnie z wymogami Ustawy posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą udzieloną przez WIENER TU S.A Vienna Insurance Group.
 2. Certyfikat potwierdzający udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej dostępny jest do pobrania w ramach funkcjonalności konta Klienta w Serwisie.
 3. Szczegółowe warunki umowy ubezpieczenia są zawarte w treści Ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi każdy Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się przed wyjazdem i które są udostępnione przez Camport. Dokument jest możliwy do pobrania w ramach funkcjonalności konta Klienta w Serwisie.

XV. Ubezpieczenie NNW
 1. Każdy Uczestnik Wypoczynku objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Uczestnicy Wypoczynku nie są objęci ubezpieczeniem od kosztów leczenia.

XVI. Przeniesienie uprawnień i obowiązków z tytułu Umowy
 1. Klient może bez zgody Camport przenieść na osobę będącą rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniej osoby fizycznej spełniającej warunki udziału w danym Wypoczynku wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie będzie skuteczne wobec Camport, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
 3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Camport z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Camport na skutek przeniesienia Umowy.
 4. Za nieuiszczoną część ceny Wypoczynku, opłatę o której mowa w ust. 2 powyżej oraz koszty poniesione przez Camport w wyniku zmiany Uczestnika Wypoczynku, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

XVII. Postanowienia końcowe
 1. OWU stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Camport.
 2. Camport informuje, że na prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji stronie dostępnej pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl Uczestnik może zapoznać się z lista podmiotów, które są uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym podlega przedsiębiorca turystyczny. Informuje się, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych OWU zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy.
 4. OWU obowiązują od dnia 02.04.2024.