Zadzwoń 792777771 pon.-pt.: 800-1800
Administratorem Twoich danych jest Anna Madajska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Camport Anna Madajska KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych

camport - twoja przystań

Ogólne Warunki uczestnictwa

I. Informacja ogólne

1. Prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu, który zawarł z Camport Umowę (zwane-go dalej „Klientem”) określają niniejsze Ogólne warunku uczestnictwa wydane na podstawie art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 187; zwanej dalej „Usta-wą”).
2. Organizatorem Wypoczynków proponowanych w ramach Serwisu, tj. organizatorem turystyki w rozumieniu art. 3 pkt 5) Ustawy jest Anna Madajska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Camport Anna Madajska (zwana wcześniej i dalej „Camport”).
3. Dane organizatora turystyki: Anna Madajska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Camport Anna Madajska w Łodzi (90 – 635) przy ul. Zielonej 50 lok. 9, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 100946719, NIP: 9471961726; e-mail: biuro@camport.pl, tel.: 792-777-771.
4. Anna Madajska jako organizator turystyki:
 wpisana jest do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 336;
 ujawniona jest w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki pod numerem ewidencyjnym 8820.
5. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Camport a Klientem usługi turystyczne świadczone są na rzecz Uczestnika Wypoczynku, tj. niepełnoletniej osoby fizycznej w wieku powyżej lat 7. Klientem może być wyłącznie rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Wypoczynku.
6. Camport zgłasza każdorazowo zamiar zorganizowania Wypoczynku właściwe-mu kuratorowi oświaty stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

II. Zawarcie umowy

1. Propozycje Wypoczynków i inne informacje podane w Serwisie Camport dostępnym pod adresem www.camport.pl stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przez Camport (zwanej wcześniej i dalej „Umową”) i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po dokonaniu rezerwacji przez Klienta w ramach funkcjonalności Konta Klienta w Serwisie i wpłaceniu przez Klienta zaliczki w wysokości 30 % ceny Imprezy turystycznej.
3. Zaliczka powinna być wpłacona w terminie 2 dni od chwili dokonania rezerwacji Wypoczynku na rachunek bankowy Camport prowadzony przez mBank S.A. o nr 67 1140 2017 0000 4002 1306 6121
4. Brak wpłaty zaliczki w terminie określonym w ust. 3 powyżej uprawnia Camport do anulowania rezerwacji dokonanej przez Klienta.
5. W terminie 2 dni od dokonaniu rezerwacji przez Klienta (zaliczki lub pełnej ceny) Umowa zawierająca oświadczenie woli Camport w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wysyłana jest na adres e-mail Klient podany w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania Konta w Serwisie oraz dostępna jest do pobrania w ramach funkcjonalności Konta Klienta w Serwisie.
6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Camport faktur elektronicznych.
7. Udział Uczestnika Wypoczynku w Wypoczynku wymaga wyrażenia zgody przez Klienta lub drugiego rodzica lub opiekuna prawnego oraz podania informacji dotyczących Uczestnika Wypoczynku w ramach funkcjonalności Konta Klienta Serwisie, w tym danych o stanie zdrowia Uczestnika Wypoczynku. W przypadku, gdy informacje zostaną podane w sposób nieprawidłowy lub niepełny Klient zobowiązany jest do ich uzupełnienia zgodnie ze wskazówkami Camport najpóźniej w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia Wypoczynku.

III. Cena i warunki jej płatności

1. Cena Wypoczynku podana jest w PLN (polski złoty).
2. Podana cena Wypoczynku obejmuje po-datek od towarów i usług.
3. Pozostała do zapłaty część ceny Wypoczynku powinna być wpłacona jednorazowo lub w ustalonych przez Klienta ratach w terminie określonym przez Camport lub uzgodnionym z Camport, najpóźniej jednak w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia Wypoczynku na rachunek bankowy Camport określony w pkt II ust. 3 Ogólnych warunków uczestnictwa.
4. Dniem zapłaty ceny jest dzień uznania rachunku bankowego Camport.
5. Brak wpłat na poczet pozostałej do zapłaty części ceny w terminie określonym w ust. 3 powyżej równoznaczne jest z rezygnacją z Wypoczynku z winy Klienta – pkt. X ust. 3- 5 Ogólnych warunków uczestnictwa stosuje się.

IV. Podwyższenie ceny Wypoczynku

1. Cena ustalona w Umowie może być podwyższona jeżeli konieczność jej podwyższenia jest następstwem jednej z na-stępujących okoliczności:
 wzrostu opłat urzędowych lub podatków;
 wzrostu kursów walut.
2. Podwyższenie ceny będzie skuteczne w stosunku do Klienta wyłącznie w przypadku udokumentowania przez Camport wpływu jednej z wymienionych powyżej okoliczności na jej podwyższenie i doręczenia Klientowi pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia Wypoczynku.

V. Świadczenia i ich zmiana

1. Program Wypoczynku i inne usługi wliczone w cenę Wypoczynku wskazane są w ramach propozycji Wypoczynków prezentowanych w ramach Serwisu.
2. Przed zawarciem Umowy Camport zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie informacji zamieszczonych w Serwisie.
3. Klient może zgłaszać wymagania specjalne, które po wyrażeniu zgody przez Camport staną się częścią Umowy. W zależności od charakteru, zgłaszane wymagania specjalne mogą być od-płatne lub nieodpłatne, o czym Klient zostanie poinformowany po zgłoszeniu wymagań specjalnych.
4. Gdyby po zawarciu Umowy nastąpiły nieprzewidziane przez Camport odstępstwa lub zmiany programu Imprezy turystycznej w stosunku do informacji za-wartych w Umowie, Klient zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem Wypoczynku. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Camport informacji w tym zakresie poinformować Camport, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
5. Zmiany kadry Wypoczynku dokonana z przyczyn niezależnych od kierownika Wypoczynku lub wychowawców nie stanowi zmiany istotnych warunków.
6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta lub Uczestnika Wypoczynku w trakcie trwania danego Wypoczynku Camport nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, wówczas Camport wykona w ramach tego Wypoczynku, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
7. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym ust. 6 powyżej, jest niższa od ja-kości usługi określonej w programie Imprezy turystycznej, Klient może żądać obniżenia ustalonej ceny.

VI. Uczestnik Wypoczynku

1. Program Wypoczynku realizowany jest zgodnie z preferencjami i umiejętnościami Uczestników , w tym w szczególności z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
2. Uczestnik Wypoczynku zobowiązany jest do:
a) posiadania dokument tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej);
b) przestrzegania w trakcie trwania Wypoczynku przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;
c) przestrzegania regulaminu Wypoczynku oraz stosowania się do zaleceń, instrukcji i wskazówek kierownika Wypoczynku, wychowawców lub osób realizujących usługi objęte pro-gramem Wypoczynku;
d) przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy p. poż., BHP, ciszy nocnej lub korzy-stania z kąpieliska),
e) dbania o czystość w zajmowanym pokoju;
3. Uczestnik Wypoczynku nie może w szczególności:
a) posiadać lub spożywać tytoniu lub wyrobów tytoniowych, w tym papierosów;
b) posiadać lub używać środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych sub-stancji psychoaktywnych (np. dopala-cze lub narkotyki);
c) posiadać lub spożywać piwa bezalkoholowego i napojów energetyzujących;
d) posiadać lub spożywać napojów alkoholowych;
e) samowolnie oddalać się od grupy innych Uczestników Wypoczynku i wychowawców.
4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika Wypoczynku obowiązków lub zakazów określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Camport ma prawo do natychmiastowego wydalenia Uczestnika Wypoczynku z Wypoczynku. W takim przypadku Klient (drugi rodzic lub opie-kun prawny) zobowiązany jest do ode-brania na swój koszt Uczestnika Wypoczynku w ciągu 48 godzin od chwili poinformowania go o tym. W przypadku nieodebrania Uczestnika Wypoczynku w tym terminie, koszty transportu i opieki w trakcie transportu do miejsca jego zamieszkania ponoszą solidarnie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika Wypoczynku ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy podczas trwania Wypoczynku.
6. W ramach Umowy, Camport sporządza fotorelacje lub wideorelacje z przebiegu Wypoczynku, która jest następnie udostępniana rodzicom lub opiekunom prawnym Uczestników Wypoczynku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie na podstronach Serwisu oraz w mediach społecznościowych, w tym na portalach Facebook, Instragram i Youtube. Foto i wideo materiały promocyjne i marketingowe są udostępniane na wszelkich polach eksploatacji na social mediach (Facebook, Instragram, Tik Tok, You Tube), stronie internetowej, reklamach, telewizji, artykułach. 

VII. Dane o stanie zdrowia

Uczestnika Wypoczynku
1. Wśród informacji o Uczestniku Wypoczynku, które musi podać Klient, znajdują się również informacje o stanie jego zdrowia.
2. Dane osobowe Uczestnika Wypoczynku w zakresie informacji o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie zgody jego rodziców lub opiekunów prawnych – oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno być wyrażone na piśmie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Serwisu dostępnym w panelu rezerwacyjnym z zakładce dokumenty do pobrania, a następnie przesłane pocztą na adres biura Camport lub oddane osobiście opiekunowi w miejscu wyjazdu na Wypoczynek.

VIII. Transport

1. W ramach Umowy, Camport zapewnia Uczestnikom Wypoczynku transport busem, autokarem lub pociągiem w obie strony, na trasie i punktach zbiórek wskazanych w opisie danego Wypoczynku prezentowanym w ramach Serwisu w zakładce transport.
2. Klient dokonuje wyboru miejsca zbiórki w momencie dokonywania rezerwacji Wypoczynku i może dokonać zmiany najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Wypoczynku. Informacja o tym musi być przekazana na adres poczty elektronicznej transporty@camport.pl. O tym, czy zmiana Klienta zostanie zatwierdzona, Klient zostanie poinformowany przez Camport.
3. Camport nie gwarantuje miejsca w środku transportu (autokarze/busie/pociągu) w przypadku samowolnej (niezaakceptowanej przez Camport) zmiany przez Klienta miejsca wsiadania Uczestnika Wypoczynku.
4. Camport zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zbiórki, jeżeli jest to podyktowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Organizatora lub zgłoszeniem od Przewoźnika.
5. W przypadku spóźnienia na zbiórkę (dot. również odbioru na trasie) dłuższego niż 30 minut Camport nie odpowiada za do-starczenie Uczestnika Wypoczynku na miejsce docelowe, zaś spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją Wypoczynku bez prawa zwrotu wpłaconych świadczeń, chyba że co innego wynika z uzgodnień pomiędzy Klientem a Camport.

IX. Odwołanie Wypoczynku

1. Camport zastrzega sobie prawo odwołania Wypoczynku najpóźniej w 10-tym dniu przed rozpoczęciem Wypoczynku z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń Uczestników Wypoczynku wymaganej do jej zorganizowania, wynoszącej 80% miejsc planowanych na dany Wypoczynek.
2. Camport ma prawo odwołania Wypoczynku w każdym czasie w przypadku wystąpienia zdarzenia noszącego cechy siły wyższej.
3. W przypadku odwołania Wypoczynku z przyczyny określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Camport zwróci Klientowi wszystkie wniesione świadczenia.

X. Rezygnacja z Wypoczynku

Parasol Ochronny

1. Z myślą o Twoim bezpieczeństwie mamy specjalny Parasol Ochronny Camport.
2. Parasol Ochronny jest bez żadnych dodatkowych opłat!
3. Daje Ci to gwarancję spokoju i bezpieczeństwa w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, uniemożliwiających uczestnictwo Twojego dziecka w imprezie turystycznej organizowanej przez firmę Camport.
4. Parasol Ochronny obejmuje wyłącznie nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia losowe, które muszą zostać udokumentowane. (Obejmuje zachorowanie na koronawirusa dziecka lub rodzica, nie obejmuje kwarantanny bez zachorowania)
5. Na tej podstawie zwracamy 100% poniesionych kosztów.
 

Rezygnacja

1. Rezygnacja z Wypoczynku przez Klienta wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie należy złożyć bezpośrednio w biurze Camport lub pocztą listem poleconym na adres Camport.
2. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Camport kwoty po potrąceniu rzeczywiście poniesionych przez Camport kosztów.
3. Camport informuje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:

  • Do 50 dni przed dniem wyjazdu – 30%
  • Od 49 do 35 dni przed dniem wyjazdu – 40%
  • Od 34 do 20 dni przed dniem wyjazdu – 60%
  • Na 20 dni przed dniem wyjazdu lub później – 70-100%

4. W przypadku, gdy wpłacona przez Klienta kwota nie pokrywa rzeczywiście poniesionych przez Camport kosztów, Camport uprawniony jest do dochodzenia różnicy od Klienta.
 

XI. Odpowiedzialności Camport

1. Camport zobowiązuje się zrealizować Umowę z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2. Camport nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klientów lub Uczestników Wypoczynku rezygnujących z Wypoczynku w czasie jej trwania, chyba że rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w art. 16a Ustawy.
3. Camport nie ponosi odpowiedzialnością za zmianę programu Wypoczynku lub niezrealizowanie programu Wypoczynku lub jego części z przyczyn związanych z właściwościami i możliwościami psychofizycznymi Uczestnika Wypoczynku (np. wiek, wzrost, masa ciała).
4. Camport nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości Uczestników Wypoczynku, w tym pieniądze lub sprzęt elektroniczny, chyba że zostały oddane na przechowanie kierownikowi Wypoczynku lub wychowawcy.
5. Camport odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć, albo były spowodowane siłą wyższą.
6. Camport ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do dwukrotności ceny Wypoczynku względem każdego Klienta lub Uczestnika Wypoczynku zgodnie z art. 11b Ustawy. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

XII. Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji Wypoczynku, Klient lub Uczestnik Wypoczynku ma prawo i obowiązek poinformowania wychowawcę, kierownika Wypoczynku lub innego przedstawiciela Camport o spostrzeżonych uchybieniach oraz prawa zażądania podjęcia środków zaradczych.
2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Klient może złożyć Camport reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Wypoczynku. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym na adres Camport:

Anna Madajska Camport
ul. Gdańska 141/86
90 – 536 Łódź

3. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie 30 dni od złożenia, a w razie złożenia reklamacji na ręce wychowawcy lub kierownika Wypoczynku w trakcie Wypoczynku w terminie 30 dni od zakończenia Wypoczynku.

XIII. Ustawowa gwarancja ubezpieczeniowa Camport

1. Camport zgodnie z wymogami Ustawy posiada gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą udzieloną przez WIENER TU S.A Vienna Insurance Group.
2. Certyfikat potwierdzający udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej dostępny jest do pobrania w ramach funkcjonalności Konta Klienta w Serwisie.

XIV. Ubezpieczenie NNW

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy, każdy Uczestnik Wypoczynku na terenie RP objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
1. Każdy Uczestnik Wypoczynku objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Uczestnicy Wypoczynku nie są objęci ubezpieczeniem od kosztów leczenia.

XV. Przeniesienie uprawnień i obowiązków z tytułu Umowy

1. Klient może bez zgody Camport przenieść na osobę będącą rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniej osoby fizycznej spełniającej warunki udziału w danym Wypoczynku wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie będzie skuteczne wobec Camport, jeżeli Klient zawiadomi o tym Camport na piśmie pod rygorem nie-ważności najpóźniej w terminie 21 dni przed rozpoczęciem Wypoczynku oraz uiszczenia opłaty w kwocie 50 zł pobieranej przez Camport w związku z czynnościami zmiany Klienta i Uczestnika Wypoczynku.
3. Za nieuiszczoną część ceny Wypoczynku, opłatę o której mowa w ust. 2 powyżej oraz koszty poniesione przez Camport w wyniku zmiany uczestnika Wypoczynku, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie

XVI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników Wypoczynku jest Camport.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów i Uczestników Wypoczynku (w tym dotyczące celu, zakresu i podstawy przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą) wskazane są w Regulaminie Serwisu.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Camport.
2. Pojęcia pisane w Ogólnych warunkach uczestnictwa wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Ogólnych warunków uczestnictwa, mają znaczenie nadane w Regulaminie Serwisu.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Ogólnymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy.
4. Ogólne warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r.