REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO
I. Postanowienia ogólne.
§ 1
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa warunki programu rabatowego prowadzonego przez Organizatora (dalej: „Program”).
 2. Organizatorem Programu jest Anna Gościniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Camport Anna Gościniak z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 141/86, 90-536 Łódź; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 100946719, NIP: 9471961726 oraz do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego pod nr 336 (dalej: „Organizator”).
§ 2
 1. Program trwa od dnia 01.01.2024 do dnia 31.08.2024 roku
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia decyzji w przedmiocie przedłużenia lub skrócenia okresu trwania Programu.
 3. W ramach Programu wyodrębnia się trzy rodzaje rabatów:
  1. Rabat dla Rodzeństwa;
  2. Rabat za kolejny Wyjazd;
  3. Rabat dla dużych grup.
II. Warunki udziału w Programie.
§ 3
 1. Program stosuje się do wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora, dostępnych w serwisie internetowym www.camport.pl (wcześniej i dalej: „Impreza turystyczna” lub „Wyjazd”).
 2. W Programie może wziąć udział opiekun osoby, będącej uczestnikiem przynajmniej jednej Imprezy turystycznej (dalej: „Uczestnik”) lub opiekun grupy zorganizowanej (dalej: „Opiekun”), który jednocześnie spełnia wymogi opisane poniżej dla danego rabatu:
  1. Rabat dla Rodzeństwa – Opiekun zawarł umowę na organizację Imprezy turystycznej dla dwójki lub więcej Uczestników, którzy są rodzeństwem (wcześniej i dalej: „Rodzeństwo”);
  2. Rabat za kolejny Wyjazd – Opiekun opłacił w całości cenę pierwszej Imprezy turystycznej dla Uczestnika i zawarł umowę o organizację kolejnej Imprezy turystycznej;
  3. Rabat dla dużych grup – Opiekun zawiera umowę o organizację Imprezy turystycznej dla 10 lub więcej Uczestników.
III. Zasady Programu dla poszczególnych rodzajów Rabatów.
§ 4
Rabat dla Rodzeństwa
 1. Rabat dla Rodzeństwa polega na obniżeniu ceny należnej za udział w Imprezie turystycznej każdego z Uczestników będących Rodzeństwem o 40 zł.
 2. Dla uzyskania Rabatu dla Rodzeństwa konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:
 1. zawarcie umów o organizację Imprez turystycznych dla Rodzeństwa musi nastąpić za pośrednictwem tego samego konta założonego w serwisie internetowym www.camport.pl;
 2. Imię i nazwisko Opiekuna musi być takie samo we wszystkich umowach o organizację Imprezy turystycznej zawartych dla Rodzeństwa;
 3. Imiona Rodzeństwa i numery PESEL muszą się różnić, a nazwiska muszą być takie same. W przypadku, gdy imiona Rodzeństwa są jednakowe lub ich nazwiska różnią się od siebie – przed dokonaniem rezerwacji Wyjazdu dla Rodzeństwa – należy skontaktować się telefonicznie z Organizatorem, pod numerem infolinii: 792-777-771.
 1. Biuro Obsługi Klienta będzie każdorazowo przeprowadzać weryfikację pokrewieństwa Rodzeństwa w Panelu.
 2. Rabat dla Rodzeństwa doliczany jest dopiero do zawarciu umowy o organizację Imprezy turystycznej dla drugiego Uczestnika, w łącznej wysokości 80 zł. Zawarcie umowy o organizację Imprezy turystycznej dla kolejnych Uczestników będących Rodzeństwem powoduje obniżenie ceny każdej kolejnej Imprezy turystycznej o 40 zł za każdego dodatkowego Uczestnika będącego Rodzeństwem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej dla któregokolwiek z Rodzeństwa Opiekun traci wartość przyznanego Rabatu dla Rodzeństwa w wysokości wielokrotności 40 zł – w zależności od liczby Wyjazdów, z których zrezygnował. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli zawarto dwie umowy o organizację Imprezy turystycznej dla dwójki Uczestników będących Rodzeństwem, po rezygnacji z Wyjazdu dla któregokolwiek z Rodzeństwa – zostanie potrącona wartość całego Rabatu dla Rodzeństwa w wysokości 80 zł.
§ 5
Rabat za kolejny Wyjazd
 1. Rabat za kolejny Wyjazd polega na obniżeniu ceny należnej za udział Uczestnika w drugim i kolejnym Wyjeździe o odpowiednią wysokość rabatu wskazaną w ustępie 2 poniżej, w zależności od liczby opłaconych wcześniej Wyjazdów.
 2. Wysokość Rabatu za kolejny Wyjazd wynosi:
 1. za drugi – 50 zł;
 2. za trzeci i czwarty – 75 zł za każdy Wyjazd odrębnie;
 3. za piąty i kolejne – 100 zł za każdy Wyjazd odrębnie.
 1. Dla uzyskania Rabatu za kolejny Wyjazd konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:
 1. zawarcie umów o organizację Imprez turystycznych musi nastąpić za pośrednictwem tego samego konta założonego w serwisie internetowym www.camport.pl;
 2. imię i nazwisko Opiekuna musi być takie samo we wszystkich we wszystkich umowach o organizację Imprezy turystycznej;
 3. imię, nazwisko oraz numer PESEL Uczestnika muszą być jednakowe we wszystkich umowach o organizację Imprez turystycznych.
 1. Rabat za kolejny Wyjazd doliczany jest dopiero w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora pełnej ceny opłaconej za poprzedni Wyjazd Uczestnika.

§ 6
Rabat dla dużych grup
 1. Rabat dla dużych grup polega na obniżeniu ceny należnej za udział każdego Uczestnika Wyjazdu o odpowiednią wysokość rabatu wskazaną w ustępie 2, w zależności od liczby Uczestników.
 2. Wysokość Rabatu dla dużych grup wynosi dla grupy składającej się z:
 1. 10-15 osób – 80 zł na każdego Uczestnika;
 2. 16-20 osób – 100 zł na każdego Uczestnika;
 3. 20 lub więcej osób – 150 zł na każdego Uczestnika.
IV. Warunki ogólne Programu.
§ 7
 1. Rabat dla Rodzeństwa łączy się z Rabatem za kolejny Wyjazd.
 2. Rabaty dla dużych grup nie łączą się z innymi rabatami wskazanymi w Programie.
 3. Rabat dla Rodzeństwa i Rabat za kolejny Wyjazd przyznawane są, w oparciu o dane dostarczone przez Opiekuna w procesie rezerwacji Wyjazdu, po weryfikacji przez Organizatora przesłanek dla tych Rabatów określonych w § 4 i § 5 Regulaminu. Aby uzyskać Rabat dla dużych grup, należy skontaktować się telefonicznie z Organizatorem, pod numerem infolinii: 792-777-771.
V. Dane osobowe.
§ 8
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna jest Organizator, z którym można skontaktować się:
  1. listownie: ul. Gdańska 141/86, 90-536 Łódź;
  2. mailowo: support@camport.pl;
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: 792-777-771.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do skorzystania z Programu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w celu przyznania i rozliczenia rabatów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na organizacji Programu zgodnie z Regulaminem i administrowania Programem oraz na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, w przypadku ich powstania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. w przypadku, gdy Opiekunowi zostanie przyznany rabat, dane będą przetwarzane również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych, tj. z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z wyżej wymienionych ustaw.
 4. Podanie danych osobowych przez Opiekuna jest dobrowolne, jednak brak ich wskazania uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.
 5. Z uwagi na wykorzystywane narzędzia dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli przekazanie danych osobowych będzie konieczne, wówczas nastąpi to na podstawie ono w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Organizatora (np. banki) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora stanowiącego podstawę przetwarzania tj. przez okres realizacji Programu jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celu spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a związanych z rozliczeniem rabatu, będą przetwarzane tak długo jak to wynika z przepisów prawa.
 8. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VI. Postanowienia końcowe.
§ 9
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.camport.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą Ogólne Warunki Uczestnictwa dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.camport.pl/warunki-uczestnictwa.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in.:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które wpływają na konieczność wprowadzenia zmian,
  2. zmiany funkcjonalności Programu z zastrzeżeniem, że zmiany mają na celu dostosowanie jego treści do przebiegu Programu i informacji o nim przekazywanych w obrocie,
  3. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Organizatora z zastrzeżeniem, że zmiany mają na celu dostosowanie Programu do nowego zakresu działalności prowadzonej przez Organizatora.
Zmiana Regulaminu odnosi skutek na przyszłość i nie obejmuje stosunków zobowiązaniowych powstałych w wyniku spełnienia przez Opiekunów warunków określonych w Regulaminie przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu.   
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Programu Opiekuna, który w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami wpłynął lub próbował wpłynąć na przebieg Programu.   
 2. Reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać e-mailem na adres: support@camport.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora podany w postanowieniu § 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacja powinna opisywać przyczynę oraz zawierać dane zgłaszającego umożliwiające udzielenie odpowiedzi.   
 3. Wszelkie spory dotyczące Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla adresu siedziby Organizatora.