camport - twoja przystań

Regulamin serwisu Camport

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W RAMACH SERWISU WWW.CAMPORT.PL

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.camport.pl

§ 2

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 • „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.camport.pl oraz jego podstrony;
 • „Camport” – właściciel Serwisu, tj. Anna Gościniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CAMPORT Anna Gościniak w Łodzi (90 – 536) przy ul. Gdańska 141/86, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 100946719, NIP: 9471961726; e-mail: support@camport.pl, tel.: 792-777-771, będąca organizatorem turystyki:

– wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 336 oraz
– ujawnionym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki pod numerem ewidencyjnym 8820;

 • „Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Camport w ramach Serwisu;
 • „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • „Konto” – indywidualny panel administracyjny Użytkownika założony przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, służący do korzystania z dostępnych funkcjonalności;
 • „Impreza turystyczna” – impreza turystyczna w rozumieniu art. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług turystycznych, tj. co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu, w tym zwłaszcza Wypoczynek lub wycieczka organizowane przez Camport i oferowane w ramach Serwisu;
 • „Wypoczynek” – wypoczynek w rozumieniu art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwak;
 • „Uczestnik Wypoczynku” – niepełnoletnia osoba fizyczna powyżej 7 lat uczestniczą lub mająca uczestniczyć w Wypoczynku na podstawie umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Camport.

§ 3

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Camport na rzecz Użytkowników, które polegają na umożliwieniu:
1) zapoznania się z propozycjami Imprez turystycznych, w tym Wypoczynków;

2) korzystania z usługi Newsletter;

3) założenia Konta w Serwisie i korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta w Serwisie, w szczególności pozwalających na:

 1. dokonanie wyboru Wypoczynku;
 2. podanie informacji dotyczących Uczestnika Wypoczynku i stworzenie jego profilu;
 3. dokonania rezerwacji wybranego Wypoczynku oraz zarządzania dokonanymi rezerwacjami;
 4. pobranie faktury elektronicznej wystawionej przez Camport;
 5. pobranie umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Camport;
 6. otrzymywanie wiadomości od Camport;
 7. zapoznanie się z innymi ofertami Camport;
 8. pobranie umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Camport zgodnie z Regulaminem i Ogólnymi warunkami uczestnictwa;
 9. pobranie skanów dokumentów potwierdzających wpis Camport do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz zawarcie przez Camport umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

§ 4

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej.
  2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.
  2. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

II. Propozycje Imprez Turystycznych.

§ 6

 1. Camport umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z propozycjami Imprez turystycznych.
 2. Proponując Użytkownikom imprezy turystyczne, Camport przedstawia w ramach Serwisu następujące informacje:
 1. rodzaj Imprezy turystycznej;
 2. czas trwania Imprezy turystycznej;
 3. miejsce pobytu;
 4. rodzaj zakwaterowania;
 5. opis obiektu hotelowego
 6. rodzaj środka transportu;
 7. cenę Imprezy turystycznej wraz z terminem zapłaty;
 8. ogólne informacje dotyczące udziału w Imprezie turystycznej, w tym: program Imprezy turystycznej, datę i miejsce wyjazdu oraz powrotu, informacje o kadrze;
 9. ogólne warunki uczestnictwa w Wypoczynku;
 1. Zdjęcia obiektów hotelowych prezentowane w ramach Serwisu mają charakter poglądowy, zaś ich rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.
 2. Zapoznanie się przez Użytkownika z propozycjami Imprez turystycznych nie wymaga założenia Konta.

 

III. Newsletter.

§ 7

 1. Formularz znajdujący się w polu „Newsletter” stanowi ofertę Camport skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Użytkownik chcący zawrzeć z Camport umowę o świadczenie usługi Newsletter powinien wypełnić powyższy formularz poprzez podanie w nim swojego adresu e-mail. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Kliknięcie przycisku finalizującego zapis do Newslettera powoduje wysłanie formularza do Camport.
 4. Po wykonaniu czynności w ust. 2 – 4 powyżej, na podany w formularzu adres e-mail Użytkownika wysyłana jest wiadomość zawierająca link służący potwierdzeniu przez Użytkownika wprowadzenia adresu e-mail do formularza. Kliknięcie przez Użytkownika w przesłany link jest równoznaczne z przyjęciem oferty Camport, o której mowa w ust. 1 powyżej
  5. Z chwilą kliknięcia w przesłany do Użytkownika link, pomiędzy Camport, a Użytkownikiem, który wypełnił formularz, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 5. Korzystanie z usługi Newsletter przez Użytkownika nie wymaga założenia Konta.

IV. Założenie Konta

§ 8

 1. Camport umożliwia Użytkownikowi założenie Konta, które daje mu dostęp do określonych funkcjonalności.
 2. Użytkownik, który chce zawrzeć z Camport umowę o założenie Konta powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na podstronie Serwisu pod adresem http://camport.pl/nowy-panel/rejestracja/.
 3. Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając w nim wymagane dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) i kliknąć przycisk „Rejestracja”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Formularz stanowi ofertę Camport skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 4. Przed wysłaniem formularza Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Kliknięcie przycisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Camport.
 6. Po wykonaniu czynności w ust. 3 – 6 powyżej, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika wysyłana jest wiadomość zawierająca link do potwierdzenia przez Użytkownika założenie Konta w Serwisie. Kliknięcie w przesłany link jest równoznaczne z przyjęciem oferty Camport zawarcia umowy o założenie Konta.
 7. Z chwilą kliknięcia w przesłany do Użytkownika link, pomiędzy Camport, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

§ 9

Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, Camport zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta w Serwisie oraz dostępnych w jego ramach funkcjonalności.

§ 10

Camport zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania się do Konta w Serwisie w taki sposób, by jakiekolwiek osoby nieuprawnione nie uzyskały do nich dostępu.

V. Wybór Wypoczynku

§ 11

Użytkownik po zalogowaniu się do Konta ma możliwość dokonania wyboru Wypoczynku, według określonych przez siebie parametrów, na potrzeby dokonania jego rezerwacji.

§ 12

W celu dokonania wyboru Wypoczynku, Użytkownik powinien wybrać rodzaj Wypoczynku, a także termin jej rozpoczęcia i zakończenia. Następnie spośród dostępnych Wypoczynku, Użytkownik może wybrać najdogodniejszy dla niego klikając przy wybranym Wypoczynku przycisk „Wybierz”. Dokonanie wyboru Wypoczynku jest niezbędne do dokonania rezerwacji Wypoczynku.

VI. Podanie informacji dotyczących Uczestnika Wypoczynku.

§ 13

 1. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość podania informacji dotyczących Uczestnika Wypoczynku oraz po ich zapisaniu stworzenia jego profilu.
 2. Użytkownik może podać wyłącznie informacje dotyczące Uczestnika Wypoczynku, którego jest rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Podanie następujących informacji dotyczących Uczestnika Wypoczynku jest obowiązkowe: imię i nazwisko Uczestnika Wypoczynku; imiona i nazwiska jego rodziców; płeć; datę urodzenia, w tym rok urodzenia; numer PESEL; adres zamieszkania oraz adres zamieszkania jego rodziców; numer telefonu rodziców; istotne dane o stanie zdrowia zawarte w panelu „karta kwalifikacyjna”.
 4. Użytkownik może zarządzać profilem Uczestnika Wypoczynku, w szczególności może zmieniać informacje go dotyczące oraz usunąć profil.
 5. Użytkownik może tworzyć profile kilku Uczestników Wypoczynku.

VII. Rezerwacja Wypoczynku

§ 14

 1. Po dokonaniu wyboru Wypoczynku oraz podaniu wymaganych informacji dotyczących Uczestnika Wypoczynku, Użytkownik może dokonać rezerwacji Wypoczynku.
 2. Dane prezentowane na tym etapie wraz z ceną, informacjami na temat Wypoczynku (w szczególności czas jego trwania, środek transportu, liczba posiłków), stanowią zaproszenie Użytkownika przez Camport do złożenia oferty zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. Użytkownik poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Rezerwuj”. składa Camport ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
 3. Sposób i moment zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, dokonania zapłaty oraz jej treść określają Ogólne warunki uczestnictwa.

§ 15

Użytkownik może zarządzać dokonanymi rezerwacjami Wypoczynku, w szczególności może je zmieniać lub usuwać.

VIII. Faktury elektroniczne.

§ 16

 1. W ramach Konta Użytkownika ma możliwość podania informacji na potrzeby wystawienia faktury.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Camport faktur elektronicznych za pośrednictwem Konta w Serwisie.

IX. Czas trwania umów

§ 17

 1. Umowa z Użytkownikiem o założenie Konta i umowa o świadczenie usługi Newsletter zostają zawarte na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdy czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Koncie – „Usunięcie Konta”, wysłanie wypowiedzenia na adres Camport podany w § 2 pkt 2) Regulaminu, lub e-mailem na adres support@camport.pl.
 3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter, wysłanie wypowiedzenia na adres Camport podany w § 2 pkt 2) Regulaminu lube-mailem na adres support@camport.pl.
 4. Camport może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik naruszył § 5 Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie.

 

XI. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 18

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług, o których mowa w § 3 Regulaminu należy składać do Camport pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@camport.pl, pocztą bezpośrednio na adres Camport wskazany w § 2 pkt 2) Regulaminu lub osobiście w siedzibie Camport.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Usługodawcę.
 3. Camport rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 19

Sposób i termin zgłaszania reklamacji związanych z wadliwym wykonaniem przez Camport umowy o świadczenie usług turystycznych określają Ogólne warunki uczestnictwa.

XII. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług

§ 20

 1. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 4 poniżej, jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od każdej z umów o świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt 2) i 3) Regulaminu bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od każdej z umów wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Camport o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane na adres Camport lub na adres poczty elektronicznej support@camport.pl). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zażądał od Camport wykonania usługi w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od tej umowy z Camport w przedmiocie tej usługi.

§ 21

Camport zwraca uwagę, że prawo odstąpienia, o którym mowa w § 21 Regulaminu, nie dotyczy w żadnym wypadku umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przez Użytkownika w następstwie dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.

XIV. Dane osobowe.

§ 22

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług dostępnych w Serwisie musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Camport, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych, Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Camport udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych:
 • Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, formularzu „Newsletter” oraz formularzach kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie oraz do realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych;
 • Uczestnika Wypoczynku w zakresie: imienia i nazwiska Uczestnika; imion i nazwisk jego rodziców; płci; daty urodzenia, w tym roku urodzenia; numeru PESEL; adresu zamieszkania oraz adresu zamieszkania jego rodziców; numeru telefonu rodziców; istotnych danych o stanie zdrowia zawarte w panelu karta kwalifikacyjna jest obowiązkowe – podstawa prawna: art. 92k ust. 4 w zw. z art. 92k ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Dane osobowe Uczestnika Wypoczynku zbierane są od jego rodziców lub opiekunów prawnych
 • Informacje o podstawie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych przez Administratora oraz o uprawnieniach podmiotu danych zawarte są w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika Camport, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator ma prawo wysyłać Użytkownikowi, na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu, informacje handlowe w ramach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłane za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących oraz wykorzystywać wizerunek Uczestnika Wypoczynku tylko na podstawie odrębnej i dobrowolnej zgody Użytkownika. Wzory powyższych zgód stanowią Załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 23

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników Wypoczynku jest Camport.
 2. Camport może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników lub Uczestników Wypoczynku innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.
 3. Camport powierzył dane osobowe Użytkowników i Uczestników Wypoczynku Kylos spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93 – 578) przy ul. Wróblewskiego 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496957.

§ 24

Dane osobowe zebrane przez Camport mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 25

Camport stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 26

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

XV. Postanowienia końcowe

§ 27

Camport informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 28

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Regulamin opublikowany jest na stronie http://camport.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/ oraz znajduje się w siedzibie Camport, której adres podany jest w § 2 pkt 2 Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018r.