Kościół Mariacki

  • Małopolskie
  • Kra­ków
  • Klasy I-III
  • Klasy IV-VII
  • Gimnazjum II-III
  • Szkoły Średnie
  • Kościoły
  • Tarasy widokowe
  • 1 dzień

Bazy­li­kę Mariac­ką zaczę­to wzno­sić pod koniec XIII w. na fun­da­men­tach wcze­śniej­sze­go kościo­ła romań­skie­go. Nowa świą­ty­nia zosta­ła kon­se­kro­wa­na ok. 1320 r. Przez kolej­ne stu­le­cia kościół był wie­lo­krot­nie prze­bu­do­wy­wa­ny, zmia­nom pod­le­ga­ły zarów­no bry­ła, jak i wnę­trze.

W dru­giej poło­wie XIV w. powsta­ło wydłu­żo­ne jed­no­na­wo­we pre­zbi­te­rium przy­kry­te skle­pie­niem gwiaź­dzi­stym. Świa­tło wpa­da do wnę­trze przez wyso­kie okna z witra­ża­mi. Śre­dnio­wiecz­ne witra­że zacho­wa­ły się tyl­ko w trzech oknach; pozo­sta­łe pocho­dzą z XIX w., a wyko­na­ne zosta­ły m.in. przez Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go i Józe­fa Mahof­fe­ra...CENA ZA OSOBĘ

50-59 os.
43zł
40-49 os.
50zł
30-39 os.
63zł
25-29 os.
72zł
CENA ZAWIERA: usługę przewodników, bilety wstępu, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, serwis SMS, fotorelację.